Health for Life Sneek 
 
.Register van verwerkingsactiviteiten In het kader van de wet AVG is dit register een overzicht van hoe ik, Marinus van Loon in de praktijk Health for Life Sneek omga met de gegevens van mijn cliënten.


het bevat:


Persoonsgegevens:


OMSCHRIJVING:

een omschrijving van de categorieën persoonsgegevens (= cliëntgegevens) die ik verwerk;
naam, adres, postcode, woonplaats
geboortedatum
naam van de huisarts en of specialist en of therapeut
medische data, waaronder, gewicht, lengte, omvang, bloeddruk, vetpercentage
uitgebreide ziektegeschiedenis incl medische verrichtingen

welke geneesmiddelen u (heeft) gebruikt
welke onderzoeken er gedaan zijn en de uitkomsten daarvan.
de ingezette therapie of therapieën

gezinssamenstelling
bij minderjarigen:
de naam en de gegevens van email en telefoon van ouder(s)
de naam van de huisarts
de school die de minderjarige bezoekt

DOELEINDEN

 1. dat is nodig voor:
  -het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een  verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  -het gebruik tijdens waarneming, in geval van mijn afwezigheid.
  -het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie en supervisie)
  -het opstellen van een factuur (een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt in de financiële administratie, Naam, adres, ziektekostenverzekeraar, behandelingsnummer)
 2. Cliënt heeft te allen tijde recht uw dossier in te zien, te wijzigen te wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens. Dat kan door een afspraak te maken per telefoon of per email om het dossier vervolgens in te zien.
 3. Ik ben de enige die toegang heeft, zowel fysiek als digitaal, tot de gegevens in uw dossier.
 4. de WOGB verplicht mij de gegevens gedurende een periode van 15 jaar te bewaren, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. Deze termijn kan langer zijn indien het dossier behoort aan iemand met een chronische ziekte en de behandeling daarop is afgestemd) 


INFORMATIE.

Ik informeer mijn cliënt mondeling tijdens een intake en bespreek de bijgevoegde privacy overeenkomst.

De informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst.

Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, AVG, Wkkgz en de beroepscode.

Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar geven zo mogelijk beide ouders schriftelijk toestemming tot deze behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.


OVERZICHT INZAGE BEVOEGDEN

In de Health for Life Sneek praktijk ben ik Marinus van Loon, de enige die inzage heeft in de dossiers. De intervisie contacten in groepsverband zijn altijd met geanonimiseerde gegevens en onherkenbaar gemaakt. 

BEVEILIGING

Ik werk met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard.

Ik werk met digitale cliëntendossiers. Deze zijn beveiligd met een wachtwoord.

Ik maak regelmatig een back up van mijn cliëntenbestanden.

Doordat ik regelmatig de laatste updateversie van mijn software installeer, zorg ik ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is.


EXTERNE CONTACTEN

Leveranciers met wie ik een verwerkersovereenkomst heb afgesloten:

Cure4Life bv

RP Sanitas Humanus


DATALEKKEN

Wanneer ik een datalek constateer, zal ik dit,  binnen 72 uur nadat dit is geconstateerd, melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens mits:

 • er ernstig nadelige gevolgen zijn voor de cliënt of redelijkerwijs verwacht wordt dat dit het geval kan zijn
 • er persoonsgegevens verloren zijn gegaan en de back up niet effectief blijkt
 • onrechtmatige verwerking niet uit te sluiten is


Voorts zal ik de betrokken cliënten alleen informeren wanneer een datalek waarschijnlijk ongustige gevolgen heeft voor hun persoonlijke levenssfeer. Dat kan het geval zijn wanneer gezondheidsgegevens zijn gelekt die door derden kunnen worden misbruikt.


De leveranciers met wie ik een verwerkersovereenkomst heb zullen mij tijdig informeren wanneer er een datalek is geweest.Opgemaakt 25 mei 2018 te Sneek


Ondertekening door Marinus van Loon dd 25 mei 2018
 
 
 
 
E-mailen
Bellen