Health for Life Sneek 

.Privacy overeenkomst 


UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Daarnaast is de AVG van toepassing.


Verder worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een derde zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen, dit betekent onder meer dat ik:


  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevensAls uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:


  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie)
  • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen.


Wanneer ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat deze u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Deze gegevens zijn:

  • uw naam, adres, postcode en woonplaats
  • uw klantnummer en/of uw geboortedatum
  • de datum van het consult
  • een korte omschrijving daarvan bijvoorbeeld 24000 orthomoleculair consult


THERAPEUTISCH ADVIES

De adviezen en afspraken die tijdens de consulten worden gemaakt worden per mail verstuurd zo mogelijk voorzien van een wachtwoord zodat alleen u het kunt inzien. Alsook eventueel specifiek digitaal opgevraagde uitslagen van onderzoeken. Uitslagen kunnen ook als hard-copy worden aangevraagd en overhandigd tijdens een consult.


INZAGE EN OPZEGGING

U hebt te allen tijde recht op inzage van uw dossier. U kunt te allen tijde besluiten de behandeling te beëindigen door middel van een schriftelijke of mondelinge communicatie.


MINDERJARIGE CLIËNTEN

Bij wet ligt vast dat ouder(s) of gezaghebbenden dienen te ondertekenen voor akkoord voor het begeleiden en behandelen van cliënten onder de leeftijd van 16 jaar.
E-mailen
Bellen